Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor rekening en risico van de gebruiker.

Hannôt spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante inhoud waarnaar wordt verwezen en waarin Hannôt als portal fungeert volledig en juist is. Hannôt is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Hannôt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden inhoud. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Hannôt geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen daarom geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Hannôt liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Hannôt. Hannôt is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Hannôt geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Hannôt aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Hannôt vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Hannôt en Hannôt geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Hannôt niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of op de server van Hannôt die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Hannôt in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, , onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Wil je worden teruggebeld?

Laat jouw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Heb je een vraag over

10 + 14 =